วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

เที่ยวชม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษษ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 

        ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 62 ไร่  ตำบลรังสิต  ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี  ระหว่างคลอง 5 และคลอง 6 เข้าทางเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยแยกจากถนนสายรังสิต-นครนายกเข้าไป 4 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อปี 2537 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย  35,000 ตารางเมตร  แบ่งพื้นที่ออกเป็น  ห้องนิทรรศการถาวร  ห้องท้องฟ้าจำลอง  ห้องประชุมสัมมนาห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์นิทรรศกาารที่สุดประทับใจ    ส่วนที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมหัศจรรย์แห่งชีวิต

.ในส่วนนี้จะจัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับความเป็นมาที่มหัศจรรย์ที่เกียวจากสิ่งสองสิ่งที่สร้างให้โลก เกิดความหลากหลาย และความสมบูรณืแบบ


ภาพ มหัศจรรย์แห่งชีวิต
ภาพ แสดงมนุนย์นับว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งชีวิต


ภาพ  กว่าจะเป็นชีวิตภาพ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม


ภาพ  การกระจายของสิ่งมีชีวิต
ส่งท้าย

      ไม่แค่สิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่สร้างโลกให้สมบูรณ์แบบ ยังจะมีส่วนประกอบต่างๆๆอีกมากมายที่สร้งโลกให้สมบูรณ์แบบ เช่น  ดิน หิน แร่ ภุเขา น้ำตก ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างโลกให้เกิดความสมบูรณ์แบบวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางการศึกษาเมื่อโลกเข้าสู่ยุค ของการพัฒนา
สื่อๆต่างๆเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น
เช่น โทรศัพท์ ในสมัยนี้ สามารถเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต WIFI 3Gได้
สิ่งในทั้งสามสิ่งนี้ ก็จะเชื่อมโยง เข้าสู่แหล่ง การเรียนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีที่เป็นฟังชันก์ภายในเครื่อง เข้าค้นหาข้อมูลจาก เว็ปไซค์
ในที่นี้ เราจะกล่าวถึง การใช้เว็ปไซค์
ของ www.youtube.com
ในการสืบค้นข้อมูล ออกมาในรูปแบบ ของคลิปวีดีโอ
ซึ่งเราสามารถ นำสื่อ จากคลิป วีดีโอไปใช้
เป็นสื่อในการเรียน การสอน
ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ จากสถานการณ์จริง
ไม่ต้องมาเรียน แต่ในตำราที่มี ตัวหนังสือ และภาพนิ่ง
พร้อมทั้งยังช่วยให้ฝึกกระบวนการคิด และวิเคราะห์ตามได้ อย่างสมเหตุสมผล
ตัวอย่าง การเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีจาก www.youtube.com

Youtube คืออะไรเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี โดยนำเทคโนโลยีของ Adobe Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ ซึ่งยูทูบมีนโนบายไม่ให้อัปโหลดคลิปที่มีภาพโป๊เปลือยและคลิปที่มีลิขสิทธิ์ นอกเสียจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อัปโหลดเอง  
เมื่อสมัครสมาชิกแล้วผู้ ใช้จะสามารถใส่ภาพวิดีโอเข้าไป แบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอื่นดูด้วย  แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอที่ผู้ใช้คนอื่น ๆ ใส่ไว้ใน Youtube ได้  แม้จะก่อตั้งได้เพียงไม่นาน (youtube ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005) Youtube เติบโตอย่างรวดเร็วมาก เป็นที่รู้จักันแพร่หลายและได้รับความนิยมทั่วโลก ต่อมาปี ค.ศ.2006 กูเกิ้ลซื้อยูทูบ ตอนนี้ยูทูบจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกูเกิ้ลแล้ว ดังนั้นจึงถูกนำมาใช้เป็นสือทางการเรียนรู้ที่ว่องไว เหมาะแก่การศึกษาด้วยตนเองและนำเสนอข้อมูลทางการศึกษาทางไกร ได้อย่างรวดเร็ว จึงสามารถนำมาเป็นสือในการศึกษาได้อย่าเหมาะสมค่ะ


สังเกตการสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

        
                                                           

                                                                 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

            เดิมคือ โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งเคยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดจังหวัดพระนคร
ปิดเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๔ รับนักเรียน ชั้นประถมศึกษามาโดยตลอด และได้พัฒนามาเป็นลาดับ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ได้โอนไปสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา โดยความริเริ่มของอาจารย์ใหญ่ขณะนั้น คือ นายทับทิม บุญยพัชรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความสามารถที่จะเรียนให้ มีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษา และค่อยๆ ยุบเลิกชั้นประถมศึกษาไปในที่สุด

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๑ ได้โอนไปสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา และ ได้ขยายเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ มาเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖ ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ ๑๐ ไร่ ๙๐ ตารางวา มีอาคารเรียน ๔ หลัง จานวนห้องเรียน ๕๐ ห้อง ห้องพิเศษ ๓๒ ห้อง อาคารฝึกงาน ๑ หลัง ๖ ห้อง สนามบาสเกตบอล สนามอเนกประสงค์ ห้องส้วมชาย ๓ หลัง ๒๙ ห้อง ส้วมหญิง ๑ หลัง ๑๗ ห้อง มีที่พักผ่อนดูหนังสือทั่วบริเวณ บ้านพักครู ๒ หลัง แฟลตพักภารโรง ๒ หลัง ๑๘ ห้อง อาคารหอประชุม-โรงอาหาร ๑ หลัง จานวนครู-อาจารย์ปัจจุบัน ๙๖ คน ลูกจ้างประจา ๑๔ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๓๕ คนและมีนักเรียนประมาณ ๒,๗๐๐ คน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖

เมื่อวันพุทธ ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2555ทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้เดินทางไปสังเกตการสอน
ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ในกลุ่ม สาระการเรียนวิทยาศาสตร์
วิชาที่ ทางกลุ่มเราได้เขาสังเกตการสอน วิชา ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5

  สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
ในช่วงแรก คุณครู อุบล บุญชู ใช้สื่อการสอนโดยการเปิดวีดีโอ ให้กับนักเรียน 


หลังจาก ที่ได้รบชมวีดีโอจบสิ้นแล้ว  คุณครูอุบล ก็จะสอนโดยใช้สื่อ  การเขียนกระดาน ออกมาในรูปของใจความสำคัญของเรื่องทีไดรับชมผ่านทางวีดีโอ


 


หลังจากนั้นก็ไปเข้าสังเกตการสอนอีกหนึ่ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยการดูแล จาก คุณครู ประสพสุข ศรีวันนู
จะใช้สื่อการสอนโดยให้นักเรียนวาดภาพในหัวข้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กับ สังคมอาเซียนส่งท้ายก่อนกลับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

จากการที่ได้เข้าสังเกตการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

จะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้กับการเป็นครูสอนหนังสือในอนาคต โดยจะต้องมีสื่อที่ดึงดูดความสนใจของเด็กนักเรียน เพราะว่าเด็กจะมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น ต้องมาจากสิ่งที่แปลกใหม่ ที่ทำให้นักเรียนสนุก และอยากที่จะเรียนรุ้ไปพร้อมกลับสื่อเหล่านั้น


วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


                        ทายนิสัยจากE-mail

ไฮซีทีเผยมีผู้แจ้งถูกเจาะข้อมูลอีเมล์ 10 กว่าราย ปลอมตัวเป็นเจ้าของอีเมล์หวังหลอกลวงให้ส่งเงิน ระบุตรวจสอบลำบาก แต่หากจับได้มีความผิดเข้าข่ายมาตรา 5 และ 7 ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ฯ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ           นายวินัย อยู่สบาย ผู้อำนวยการสำนักกำกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ใช้อีเมล์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฮอทเมล์และยาฮู เป็นต้น แจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามายังกระทรวงไอซีทีประมาณ 10 ราย ซึ่งมีปัญหาในลักษณะเดียวกันคือ ถูกแฮกเกอร์หรือนักเจาะข้อมูลในอีเมล์ปลอมแปลงตัวเป็นเจ้าของอีเมล์นั้น แล้วเขียนข้อความว่ากำลังความเดือดร้อนเรื่องเงินอย่างหนัก ส่งไปยังรายชื่ออีเมล์ที่เรารู้จักหรือติดต่ออยู่นั้น เพื่อหลอกลวงให้ส่งเงินไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยมีการแก้ไขรหัสผ่านเพื่อไม่ให้ผู้เป็นเจ้าของอีเมล์เข้าใช้งานได้อีก

          นายวินัยกล่าวว่า ส่วนใหญ่เป็นการกลั่นแกล้งจากเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิดที่รู้รหัสผ่านอีเมล์  หรือขโมยรหัสผ่านซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นอีเมล์สาธารณะ โดยมีรูปแบบเข้าไปเปลี่ยนรหสัผ่านโดยที่เจ้าของไม่สามารถเข้าอีเมล์ของตัว เองได้ ทั้งนี้จากการใช้อีเมล์แล้วมีผู้มาเจาะข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่ตรวจสอบยาก แต่ก็สามารถดำเนินการเอาความผิดต่อผู้ที่กระทำความผิดได้ หากเจ้าของอีเมล์สามารถยืนยันกับผู้ให้บริการอีเมล์ว่า ได้สมัครโดยใช้ชื่ออีเมล์นี้อย่างถูกต้อง

          "วิธีการตรวจสอบค่อนข้างยุ่ง ยาก เพราะผู้ใช้บริการต้องยืนยันข้อมูลแรกที่ได้กรอกลงไปยังใบสมัครเพื่อขอให้ ปิดอีเมล์หรือขอรหัสผ่านคืน  แต่ถ้าหากส่งข้อมูลผิดหรือจำไม่ได้ก็แก้ไขลำบาก ส่วนถ้าเป็นการขโมยรหัสผ่านหรือเจาะข้อมูลของอีเมล์กลางหน่วยงานภาครัฐ ทางกระทรวงไอซีทีสามารถดำเนินการเอาความผิดได้ทันที" ผอ.สำนักกำกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกล่าว

          อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีผู้เจาะข้อมูลหรือขโมยรหัสผ่านเพื่อกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นการกระทำความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในมาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันโดยมิชอบ และการเข้าถึงนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันโดยมิชอบ อีกทั้งการเข้าถึงนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕ และ ๗
 - มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 - มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

แนวทางการแก้ไข
    ผู้ใช้เทคโนโลยีทุกคนควรศึกษาข้อมูลด้านการป้องกันภัยเทคโนโลยีในเบื้องต้น เพื่อใช้ป้องกันตนเอง องค์กรธุรกิจก็ควรให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และสำหรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไม่ควรบอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อโรงเรียน ที่ทำงาน หรือเบอร์ที่ทำงาน เลขบัตรเครดิต ของตนเองให้แก่บุคคลอื่นที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ชื่อ นางสาว วรรณวิษา  สวัสดี  ชื่อเล่น วิ
เรียนอยู่ เอกชีววิทยา (กศ.บ.)
เกิดที่โรงพยาบาลนครนายก
เกิดวันที่  27 เดือนกันยายน พ.ศ 2534 อายุ 20 ปี 9 เดือน
การศึกษา ระดับประถมศึกษา  จาก โรงเรียน วัดราษฎ์ศรัทธาธรรม
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก  โรงเรียน ภัทรพิทยาจารย์
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จาก โรงเรียน ภัทรพิทยาจารย์
การศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ครอบครัว 
ครบอครัวของดิฉันมีด้วยกันทั้งหมด 4 คน พ่อ  แม่  พี่ชาย และดิฉัน
พ่อกับแม่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม 
พี่ชาย ฝ่ายกวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภูมิลำเนา ตำบลพระอาจารย์ อำเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
สีที่ชอบ สีฟ้า
หนังสือที่ชอบ หนังสือการ์ตูน
รายการทีวี  ชอบดูการ์ตูนช่องเก้า ตอนเช้า วันเสาร์-วันอาทิตย์
 ความคาดหวังจากรายวิชา ED 381
เนื่องจากรายวิชา ED 381 สอนเกี่ยวกับการทำสื่อ ซึ่งดิฉันคิดว่า การทำสื่อก็เป็นเรื่องที่สำคัญในการเรียนและการสอน ถึงแม้ว่าจะมีเนื้อหาที่ดี แต่ถ้านำเสนอสื่อออกมาไม่ดี ก็แทบจะไม่มีประโยชน์
ดังนั้นดิฉันจึงคาดหวังกับรายวิชา ED 381 ที่จะสอนให้ดิฉันทำสื่อ ออกมาเป็นที่น่าสนใจของผู้เรียน